จับจ่าย ซื้อหาอย่างพอเพียง

จับจ่าย ซื้อหาอย่างพอเพียง

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392121

Series name : เงินตรา

Auther name : GERRY BAILEY ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการซื้อและการขายจากยุคโบราณที่ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังรู้จักต่อรองราคาของสินค้า การวางแผนทางการเงินในการเลือกซื้อสินค้า การทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB