ชายชรากับบ้านรังนก
ชายชรากับบ้านรังนก

Share
Share

ISBN : 9789744392428

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Han Eun-seon ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ช่างไม้ชราใจดีเดินเล่นในป่าแล้วเห็นฝูงนกมาเกาะตามกิ่งไม้พร้อมกับส่งเสียงร้องเพลง เขาจึงคิดสร้างบ้านนกเพื่อจะไปติดไว้ตามต้นไม้ใหญ่ในป่า ให้พวกนกได้อยู่อาศัย แต่ละวันชายชราจะสร้างบ้านนกเพิ่มขึ้นและในแต่ละวันก็จะมีนกมาอยู่อาศัยในบ้านแต่ละหลังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น บ้านนกมี 3 หลัง นกมีไข่ 4 ฟอง จะมีไข่นกทั้งหมด 12 ฟอง (3x4=12) เรื่องนี้สอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการคูณ ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB