ฝันของหนูอยากเป็นนักธุรกิจ

ฝันของหนูอยากเป็นนักธุรกิจ

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090923

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Econoi (Eorini Gyeongjae Shinmunsa) ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักธุรกิจต้องมีความเป็นผู้นำ ชอบอาสาเป็นคนจัดการทุกเรื่อง สามารถวางแผนในการจัดการได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คุณสมบัติแบบนี้คือนักธุรกิจในอนาคตจ้ะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB