เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล
เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720374

Series name : ระบบสุริยะจักรวาล

Auther name : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

วันนี้อากาศแจ่มใส แต่โอลิเวอร์กลับไม่ชอบใจเพราะดวงอาทิตย์ทำให้ไอศกรีมของเขาละลาย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มันเป็นดาวฤก์ที่มีอุณหภูมิสูงมาก จึงสามารถแผ่รังสีความร้อนและแสงสว่างในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิต ดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่ 8 แผ่รังสีมายังโลก แต่หากเราขับรถไปดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ในระบบสุริยะนอกจากดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์แล้ว ยังมีดาวเคราะห์น้อยและดาวหางอีกด้วย ปรากฏการ์สุริยุปราคาก็เป็นปรากฏการ์พิเศษที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB