อัซเต็ก
อัซเต็ก

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392282

Series name : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

Auther name : Elizabeth Raum ผู้แปล ณัฐพร คชชินสุต

Copy : etc.

Product detail

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า พืชมีหนามหรือมีขนแข็งชนิดใดที่ชาวอัซเต็กนำมาใช้เป็นยา ชาวอัซเต็กกินอะไรเป็นอาหาร หรือสวนลอยน้ำของชาวอัซเต็กส่งผลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอย่างไร คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB