พลังงานแห่งอนาคต
พลังงานแห่งอนาคต

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120138

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Lee Gallery ผู้แปล ขนิษฐา ทองแดง

Copy : etc.

Product detail

สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนแห่งอนาคตว่ามีพลังงานอะไรบ้าง และพลังงานทดแทนส่งผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไรบ้าง พร้อมบอกถึงประวัติความเป็นมา ผู้ที่คิดค้น ผลกระทบที่มีต่อโลก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB