โลกยุคไอที
โลกยุคไอที

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120121

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Lee Jeong-mi ผู้แปล ณิชกานต์ เพียรล้ำเลิศ

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล และส่งต่อข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งโลก ทำให้เกิดเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสารที่มีเทคโนโลยีมีความสำคัญและเป็นส่วนหนี่งของชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB