น้ำ...มหัศจรรย์แห่งชีวิต
น้ำ...มหัศจรรย์แห่งชีวิต

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393630

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Dae Gyu-Han ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำเป็นอย่างไร ทำไมน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก น้ำและก้อนน้ำแข็งแตกต่างกันอย่างไร ปริมาณของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อได้รับความร้อน น้ำสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นดินได้หรือไม่ น้ำเปลี่ยนสถานะอย่างไร โมเลกุลของน้ำมีโครงสร้างอย่างไร ทำไมน้ำจึงมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเมื่อกลายเป็นน้ำแข็ง เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากการต้มน้ำได้หรือไม่ ทำไมเราจึงดื่มน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำได้ เราสามารถเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำดื่มได้หรือไม่ ทำไมจึงมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่ด้านข้างของแก้วน้ำเย็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB