คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

Preview
Share
Preview
Share

Series name : AKSORN พิชิต O-NET

Auther name : ณัฐพล แซ่โง้ว และคณะ

Copy : etc.

Product detail

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET เสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ที่จะออกข้อสอบ เพิ่มแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบ เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB