ขุมพลังจากวัสดุ
ขุมพลังจากวัสดุ

Share
Share

ISBN : 9786168090275

Series name : ชุด Invent It โครงงานส่งเสริมกิจกรรม STEM

Auther name : Tammy Enz

Copy : etc.

Product detail

สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้วัสดุใกล้ตัวและกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education เน้นพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านโครงงานส่งเสริมกิจกรรม STEM โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้ากัน ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้ได้เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา อาทิ เตาปิ้งพลังแสงอาทิตย์, กับดักนักย่องเบา, กังหันลมปั่นไฟ, ตัวหนังสือล่องหน ตามหลักการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB