กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

Instruction Media
Preview
Share
Instruction Media
Preview
Share

Series name : ชุด กิจกรรม STEM สร้างนักคิด

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ออกแบบตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระตุ้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ มีแบบประเมินทักษะการคิด สะดวกแก่ครูผู้สอนในการวัดผล ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ วัตถุเจือปนในอาหาร, การต่อหลอดไฟ, การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง, การต่อเซลส์ไฟฟ้าสำหรัแบตเตอรี่

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB