แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : สนุกคิดคณิตรอบตัว

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

ได้รับการออกแบบให้ใช้ง่าย ผู้เรียนสนุกกับการลงมือหาคำตอบ ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ผ่านสถานการณ์จำลองจากชีวิตของเด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยจะได้ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง ผ่านการอ่านภาพและโจทย์ที่ท้าทาย

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB