แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4
Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4

Auther name : สุวิภา วงษ์แสง, พิชญา กล้าหาญ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล เป็นสื่อที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ มีข้อสอบเน้นการคิดประจำหน่วยท้ายเล่ม สามารถใช้เป็นสมุดพกผลการเรียนรู้ประจำตัวผู้เรียนได้ ลดภาระครู มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมในเล่ม พร้อม CD เฉลยแจกฟรีเฉพาะครูผู้สอน

Related Products