หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 10-12 ปี

Download
Share

หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 10-12 ปี

Series name : หนังสือกิจกรรม BrainUp

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

หนังสือกิจกรรมแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านเรื่อองราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

Related Products