หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in Action-Animation

Download
Share

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in Action-Animation

Series name : Scratch in Action

Auther name : ดร.สมชาย พัฒนาชวนชม

Copy : etc.

Product detail

หนังสือกิจกรรมที่ช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Block-based Programming โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุบ 2560)

Related Products