หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in Action-Game

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in Action-Game

Share
Share

Series name : Scratch in Action

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

หนังสือกิจกรรมที่ช่วยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Block-based Programming โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุบ 2560)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB