ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.1
ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.1

Preview
Share
Preview
Share

Series name : HOTS Social

Auther name : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB