ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.3 (2 เล่ม)
ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.3 (2 เล่ม)

Share
Share

Series name : อ่าน เขียน เรียนสนุก

Auther name : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือครู ชุด อ่านเขียน เรียนสนุก ง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับหลักสูตร ประยุกต์ใช้กับแผนการสอนได้ทันที โดยมีส่วนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนให้คุณครู ดังนี้ จุดประสงค์ของการเรียนการสอน, สาระสำคัญ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญและประโยชน์ที่ได้รับ, กิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน, แนวทางกิจกรรมให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการสอนเสริม และกิจกรรมฝึกการอ่านเพิ่มเติมด้วยนิทานจากท้ายเล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB