ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)

Share
Share

Series name : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมการฝึกทักษะช่วยให้รู้จักจำนวนนับ จดจำการคูณและโจทย์ปัญหา ทำให้เข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB