ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่ม)
ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่ม)

Share
Share

Series name : แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกอ่านที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกประสมสระ ผันวรรณยุกต์ เรียนรู้ตัวสะกด คำควบกล้ำและอักษรนำ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB