ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ (6 เล่ม)
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ (6 เล่ม)

Share
Share

Series name : เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

เครื่องมือคัดกรองกลุ่มสี่ยงต่อการเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD : Learning Disabilities) เพื่อป้องกันและช่วยเหลือด้วยการพัฒนาทักษะ 8 ด้าน ผ่านแบบฝึกที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานวิจัยโดย
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประกอบด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 8 ด้านซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่าน
การเขียน และการคิดคำนวณ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB