ลูกเป็ดพลัดฝูง
ลูกเป็ดพลัดฝูง

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090343

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Yae Jong-Hwa ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องรูปทรงรอยเท้าของสัตว์ต่างๆ การดำรงชีวิตของสัตว์ซึ่งสัมพันธ์กับเท้าของสัตว์ ประโยชน์ของเท้าสัตว์ชนิดต่างๆ เน้นกระตุ้นพลังแห่งความคิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้แก่หนูน้อย แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. นิทาน=กระตุ้นจินตนาการและกระตุ้นความคิด
2. ความรู้=กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมของเด็กเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB