ชุด หนังสือและแบบฝึก "หนูจะทำตามคำพ่อ"
ชุด หนังสือและแบบฝึก "หนูจะทำตามคำพ่อ"

Share
picture
Share

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังหนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม ผ่านตัวละครจากนิทาน 5 เรื่อง เป็นแบบอย่างให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB