หนังสือกิจกรรม Python in Action
หนังสือกิจกรรม Python in Action

Share
Share

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบ Text-based programing ด้วยภาษา Python ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก เรียนรู้ฝึกฝน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB