สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ
สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ

Share
Share

ISBN : 8859422807986

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดบัตรภาพช่วยให้เด็กรู้จักชื่อและรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยใช้ภาพเพื่อเชื่อมโยงและทำให้เด็กสามารถจดจำพยัญชนะได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบัตรภาพ จำนวน 8 - ใบ

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB