ผจญภัยในธรรมชาติ
ผจญภัยในธรรมชาติ

Share
Share

ISBN : 9786169269847

Series name : ชุด ทักษะชีวิตกลางแจ้ง

Auther name : Chris Oxlade

Copy : etc.

Product detail

เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหา ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม ได้แก่ ข้ามแม่น้ำโดยไม่ใช้เรือ หนีอันตรายจากทรายดูด สร้างที่พักชั่วคราวโดยไม่ใช้เต็นท์ สร้างเขื่อนเก็บน้ำ ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิตในธรรมชาติควบคู่กับทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 200 เล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB