แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : สุวิภา วงษ์แสง, พิชญา กล้าหาญ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล เป็นสื่อที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ มีข้อสอบเน้นการคิดประจำหน่วยท้ายเล่ม สามารถใช้เป็นสมุดพกผลการเรียนรู้ประจำตัวผู้เรียนได้ ลดภาระครู มีเนื้อหาการจัดกิจกรรมในเล่ม พร้อม CD เฉลยแจกฟรีเฉพาะครูผู้สอน

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB