หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039669

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ACTION ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยง กับกลุ่มสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB