แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

ISBN : 8858649149237

Series name : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACTION  1    ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products