หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039683

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ UPBEAT ระดับชั้น ม.5 ฉบับประกัน สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB