หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5
Download

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

ISBN : 9786162039683

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  UPBEAT 5  ระดับชั้น ม.5 ฉบับประกันฯ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด เข้มข้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products