หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ทักษะชีวิตและสังคม ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ทักษะชีวิตและสังคม ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037863

Auther name : ไพรินทร์ สระแก้ว

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมทักษะชีวิตและสังคม ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงทักษะชีวิตในสังคม ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนองค์ความรู้แล้ว ยังมีบูรณาการในเรื่องของอาเซียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน และมีการเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษานี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB