หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 2
หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 2

Share
Share

ISBN : 0

Auther name : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลีดร.ศศิธร เขียวกอ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB