ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 3
Download
Share

ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 3

ISBN : 0

Series name : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตสาตร์ สอดคล้องกับทักษะทางการเรียนรู้ 8 ด้าน พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรีนรู้ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสู่ประถมศึกษา