ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมสหสัมพันธ์

ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมสหสัมพันธ์

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านการเขียน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และทักษะให้เด็กพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการประสานสายตากับกล้ามเนื้อมือ

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB