หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : MY ENGLISH

Auther name : อัญชลี โชติพนาพันธ์, Robert Cullen

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ป.3 - จบ สอน – ฝึก – ประเมิน ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 2551 - ครบ บทเรียน + แบบฝึก + กิจกรรม + การบ้าน ในบทเดียว - เห็นผล รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล ชัดเจน เป็นขั้นตอน หน้าต่อหน้า - สื่อสารได้จริง กิจกรรมหลากหลายให้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง - คลิปสอน และไฟล์เสียงอ่านคำสั่ง คำศัพท์ เพลง และบทสนทนา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB