คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

Preview
Share
Preview
Share

Series name : AKSORN พิชิต O-NET

Auther name : อิทธิรัชต์ พรรณสิศักดิ์ และคณะ

Copy : etc.

Product detail

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบเสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบ เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ และข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB