หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ไพศาล จรรยา / ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) มุ่งเน้นการเรียนรู้ สร้างเจตคติให้เด็กรักการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านแนวคิด Singapore Maths ด้วย C-P-A Approach และเน้นการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Real Life) เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เรียนรู้ได้สนุกกว่าเดิมเพิ่มกิจกรรม Active Learning นำผู้เรียนสู่สมรรถนะ มุ่งเน้นการฝึกฝน วิเคราะห์ และการคิดขั้นสูง

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB