แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกหัด ป.1-6

Auther name : เกรียงไกร ศรีรุ่งเรือง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ระดับชั้น ป.5 มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก คิดเป็นและเขียนได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB