แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)

แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)

Share
Share

Series name : ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อเพื่อการอ่านออก เขียนได้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning ฝึกภาษาเหมาะสมกับวัย เรียนรู้ผ่านการเล่น จากภาพไปสู่คำ สะสมคำศัพท์ สร้างสรรค์ประโยคต่อเนื่องเป็นเรื่องราว พร้อมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ ผ่านกิจกรรมบูรณาการพื้นฐานภาษาไทย เช่น คำ วลี รูปประโยค

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB