แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกหัด ป.1-6

Auther name : เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 เน้นการอ่านคำควบกล้ำ การเขียนตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด ให้ผู้เรียนสามารถฝึกเนื้อหาหลังเรียน พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การคิด และการเขียน สามารถประเมินการคิดเคราะห์เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบต่าง ๆ ได้ เป็นสื่อที่ช่วยทบทวนความรู้ เชื่อมโยงสู่กิจกรรมมบูรณาการให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น พร้อมฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB