แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.2

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ลักขณา นิยม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกิจกรรม Geo-Literacy เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB