ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 8-10 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 8-10 ปี

Share
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 8-10 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

ชุดบัตรกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน "ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดเชื่อมโยง" จากการลงมือปฏิบัติภารกิจตามบัตรโจทย์ พร้อมคำถามต่อยอดกระตุ้นกระบวนการคิดชุดฉลาดรู้ : ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานมาประยุกต์และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงชุดฉลาดคิด : ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผลชุดฉลาดเชื่อมโยง : ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงจากความรู้ในเรื่องต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB