สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)
สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)

Share
Share

Series name : ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา

Auther name : ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางฤทัย ใจสุทธิ

Copy : etc.

Product detail

ชุดสื่อส่งเสริมและปลูกฝังการทำดีและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้รับผิดชอบสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB