หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038341

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Singapore Maths ผ่านวิธีการ C-P-A (Concrete - Pictorial - Abstract) ที่นำสิ่งที่เด็กสัมผัสหรือพบเห็นได้ในชีวิตจริงมาสู่คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม พร้อมเทคนิค Bar Model เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) อีกทั้งยังรองรับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (QR Code) อีกด้วย

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB