สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.2
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ได้ครบกระบวนการ เพราะมีเนื้อหาที่เน้นการอธิบายคอนเซ็ป มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เน้นพัฒนการคิด ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติต้วยตนเอง และมีข้อสอบเพื่อเตรียมการสอบทั้งข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB