คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ป.6
คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ป.6

Preview
Share
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET

Auther name : ชนะภัย สุนทรสุข,วรรณศิลป์ เยาวหลี,ธนาวุฒิ สิงห์สถิตย์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

คู่มือในการฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสรุปภาพรวมของเนื้อหา แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวข้อสอบ และฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบโดยโปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET (AKSORN CD O-NET Simulation)

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB