สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) กิจกรรม active learning หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน กิจกรรมพัฒนาการทำงาน ฝึกทักษะกระบวนการทำงน แบบทดสอบเน้นการคิด เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB