สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6

ISBN : 0

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) กิจกรรม active learning หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน กิจกรรมพัฒนาการทำงาน ฝึกทักษะกระบวนการทำงน แบบทดสอบเน้นการคิด เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products