หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035678

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ศรินทิพย์ วัฒนพันธุ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานธุรกิจ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจ ช่องทาง รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งการเรียนรู้เบื้องต้นในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในแง่ของการตลาด การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนรายรับรายจ่ายของธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB