หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานบ้าน ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033247

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : วรรณี วงศ์พานิชย์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานบ้าน ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การดูแลรักษา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงอาหารและโภชนาการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB